Čomu veríme

Príbeh

PARADOX je súčasťou veľkého Božieho Príbehu. Príbehu siahajúceho od večnosti do večnosti. Jeho autorom je Boh. Jeho hrdinom je Kristus. Jeho súčasťou sme aj my.
Tento príbeh Biblie nás definuje. Rieši našu minulosť a garantuje nám budúcnosť. Preto môžeme radostne žiť paradoxný život.

Spolu so všetkými kresťanmi vyznávame:

Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
všetkých vecí viditeľných i neviditeľných.

Veríme v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
splodeného z Otca pred všetkými vekmi,
Boha z Boha a Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
skrze ktorého bolo všetko stvorené.
Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies
a vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie panny a človekom sa stal.
Ukrižovaný bol tiež za nás,
pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný
a na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem.
Vstúpil na nebesá,
sedí na pravici Otcovej a zas príde v sláve súdiť živých i mŕtvych,
a Jeho kráľovstvu nebude konca.

Veríme v Ducha Svätého,
Pána a Darcu života, ktorý pochádza od Otca i Syna,
ktorý spolu s Otcom a Synom ctený a slávený býva, ktorý hovoril skrze prorokov.

Veríme v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú cirkev.
Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávame vzkriesenie mŕtvych a život v budúcom veku.

Amen.

Nicejské vierovyznanie