História Cirkvi bratskej

Cirkev bratská je mladým výhonkom na kmeni jednej, svätej, všeobecnej, apoštolskej cirkvi.
Korene má zapustené v osobe a diele Ježiša Krista, ako je zjavený v Písmach. Život k nej prúdi cez storočia verných svedkov o tomto Kristovi. Radostne sa preto hlásime k starokresťanským vyznaniam viery, k učeniu zbožných stredoveku, ako aj k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia.

Fragmenty príbehu Cirkvi bratskej

Sto rokov pred reformáciou (r. 1517) v dnešnom Nemecku (M. Luther) a Švajčiarsku (O. Zwingli a J. Kalvín) bol v Českom kráľovstve upálený reformátor Ján Hus (6. júl 1415). Ako neskôr reformátori na západe, aj on nabádal cirkev, aby sa vrátila k Písmam.

Až jeho smrť naštartovala silné reformačné úsilie a zápal husitov. Jeden z nich, Peter Chelčický je považovaný za zakladateľa Jednoty Bratrskej, Unitas Fratrum (1457). “Jednota” bolo v tej dobe slovo, ktorým sa označovala cirkev. Jednota Bratrská sa tak stala prvou “protestantskou” cirkvou na svete.

Z Jednoty Bratrskej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Jej posledným biskupom bol učiteľ národov Ján Ámos Komenský. Pod silným protireformačným tlakom však musela Jednota Bratrská do exilu. Neskôr na území Saska obnovila svoju činnosť a stala sa cirkvou s ohromnou, celosvetovou misijnou aktivitou. Jej mottom bolo: “Baránok zvíťazil. Nasledujme ho!”

Na našom území, pod vládou Habsburgovcov, nové cirkvi mohli existovať až po vydaní Tolerančného patentu (1781). V r. 1880 vznikol v Prahe prvý zbor Svobodné církve reformované. Po prvej svetovej vojne cirkev zmenila svoje meno na Církev českobratskú. Svojím menom tak chcela nadviazať na odkaz Jednoty bratrské a jej bohaté dejiny. Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919, sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi českobratskej, František Urbánek. Ako sa postupne cirkev rozrastala aj na slovenskom území (prvý cirkevný zbor v Prešove 1923, druhý v Bratislave 1926), vznikla potreba názov cirkvi zmeniť a odvtedy na území oboch krajín používa názov “Cirkev bratská”.