6 – Dá sa tomu neveriť?

Kurz: Ježiš pre skeptikov

Efekt zaujatého potvrdenia je naša tendencia interpretovať nové dôkazy tak, aby potvrdili to, čomu veríme. Čo si myslíš, prečo ľudia niekedy nechcú preskúmať dôveryhodnosť toho, čomu veria, a prípadne to zmeniť?

Aké druhy dôkazov by si potreboval, aby si mohol zmeniť svoj názor na niečo?

 
1 V prvý deň po sobote, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: „Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.“ 3 Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. 4 Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. 5 Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. 6 Vzápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty 7 aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. 9 Ešte totiž nerozumeli Písmu, že má vstať z mŕtvych. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. 11 Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Tí jej povedali: „Žena, čo plačeš?“ Odpovedala im: „Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili.“ 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; ale nevedela, že je to Ježiš. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena, čo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona sa nazdávala, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil, a ja si ho vezmem. 16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: „Rabbúni!“, čo znamená: Učiteľ! 17 Ježiš jej povedal: „Nedotýkaj sa ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: ‚Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.‘“ 18 Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom: „Videla som Pána!“ a že tieto veci jej on povedal.
1

Predstav si, ako sa učeníci museli cítiť v dňoch tesne po Ježišovej smrti. Ako asi hodnotili ich posledné tri roky s Ježišom? Aké asi mali predstavy ohľadom svojej budúcnosti?

2

Mária ide k hrobu a nájde pri ňom veľký kameň, ktorý mal chrániť telo pred krádežou, odvalený od vchodu. Čo usúdila, že sa stalo?

3

Peter a ďalší učeník prichádzajú k hrobu. Zistia, že telo zmizlo, presne ako im to opísala Mária. Ako by sa niečo také dalo vysvetliť?

4

Čo podľa teba videl druhý učeník v hrobe, keď ho to presvedčilo, že tu ide o čosi viac ako len o obyčajné vykradnutie hrobu?

5

Mária zostáva stáť pred vstupom do hrobu. Čo je príčinou jej rozrušenia? Prečítaj si verše 11 – 15. Akým možnostiam je otvorená? Čo ju presvedčilo o tom, že pri nej naozaj stál živý Ježiš?

6

Grécky filozof Celsus sa vysmieval kresťanom, že považujú „hysterickú ženu“ za svojho kľúčového svedka vzkriesenia. A nebol to len on sám, keďže v tých časoch neboli ženy akceptované ako hodnoverní svedkovia. O čom môže svedčiť fakt, že si Ježiš za prvého očitého svedka vybral práve Máriu? Naznačuje to niečo o spoľahlivosti Jánovho svedectva ako takého?

 
30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované?

Čo ste sa spoločne naučili o Bohu?

Kto je po tomto kurze pre vás Ježiš Kristus? Ako vám pomohol tento kurz vo vašom hľadaní pravdy o živote, sebe a Bohu?

Čo hovoríš na tento kurz?
Napíš nám a daj nám spätnú väzbu. 
Pomôžeš nám aj ďalším, ktorí budú robiť tento kurz.

Sme radi, že ako Cirkev Paradox sme ti mohli poslúžiť týmto kurzom!