5 – Irónia moci

Kurz: Ježiš pre skeptikov

Keď ruský románopisec a bojovník za ľudské práva Alexander Solženicyn hypoteticky uvažoval o odstránení zlých ľudí zo sveta, prišiel k záveru, že je to nemožné:
„Hranica oddeľujúca dobro a zlo pretína srdce každého človeka. A kto z nás by bol ochotný zničiť kúsok vlastného srdca?”

Do akej miery súhlasíš s týmto vyjadrením o ľudstve?

Židovskí náboženskí vodcovia sa rozhodli popraviť Ježiša za rúhanie, pretože tvrdil, že je Spasiteľom sveta od Boha. Vhodná príležitosť sa naskytla, keď Judáš, jeden z Ježišových učeníkov, súhlasil s tým, že Ježiša zradí. 

Niekoľko hodín pred udalosťami opísanými v našej pasáži bol Ježiš zatknutý a boli voči Nemu vznesené falošné obvinenia. Rozsudok smrti mohol byť uložený len okupačným rímskym úradom, preto rímsky správca Pontský Pilát musel byť presvedčený o Ježišovej vine. 

Tým, že sa Pilát nebude chcieť miešať do tohto duchovného sporu, si boli veľkňazi istí. Spôsob, ako zaručiť Ježišovo odsúdenie, bol presvedčiť Piláta, že Ježiš-kazateľ z Galiley je vlastizradca.

 
1 Nato vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, 3 prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“ A bili ho po tvári. 4 Potom Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nijakú vinu.“ 5 Tu vyšiel Ježiš von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ 6 Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a vy ho ukrižujte! Lebo ja na ňom nenachádzam vinu.“ 7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ 8 Keď to Pilát počul, ešte viac sa vyľakal. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. 10 Pilát mu povedal: „Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať?“ 11 Ježiš mu odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech.“ 12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali: „Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi.“ 13 Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdny stolec, na miesto nazývané Litostrótos, po hebrejsky Gabbata. 14 Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo šiestej hodiny. Tu prehovoril k Židom: „Hľa, váš kráľ!“ 15 Nato oni začali kričať: „Preč s ním, preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa, iba cisára!“ 16 Vtedy im ho teda vydal, aby ho ukrižovali.
1

Opíš, ako pristupovali vojaci k Ježišovi. Prečo sa Mu vysmievali?

2

Na čo Pilát kladie dôraz, keď hovorí o Ježišovi po skončení vyšetrovania vo veršoch 4, 6 a 12?

3

Prečo dostal Pilát strach, keď počul obvinenia vznesené proti Ježišovi vo veršoch 7 – 8?

4

Ježiš stojí pred mužom, ktorý má moc Ho odsúdiť. Čo je zarážajúce na rozhovore medzi Pilátom a Ježišom vo veršoch 9 – 11?

5

Prečítaj si verše 12 – 16. Pilát dúfa, že Ježiša oslobodí. Ako sa nakoniec veľkňazom podarilo Piláta presvedčiť, aby vyniesol nad Ježišom rozsudok smrti?

 
17 Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota. 18 Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred. 19 Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.“ 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. 21 Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: „Nepíš ‚Kráľ Židov‘, ale ‚On povedal: Som kráľ Židov‘.“ 22 Pilát však odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“ 23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili lós. A vojaci to tak aj urobili. 25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ 27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
6

Za aký zločin podľa všetkého Pilát odsúdil Ježiša? Prečítaj si verše 19 – 22. Prečo sa to veľkňazom nepáčilo?

 
28 Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Som smädný!“ 29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané!“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. 31 Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať nohy a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. 32 Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33 Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, 34 ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda. 35 Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu — aby ste aj vy verili. 36 Stalo sa to preto, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená. 37 A zasa inde Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli. 38 Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi —, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. 39 Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej s aloou. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými látkami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. 41 Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. 42 Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko.
7

Všetko nasvedčuje tomu, že Ježiš bol úplne zničený. Čo nám však napovedá, že Ježiš verí, že je to práve On, kto má situáciu pod kontrolou (viď verše 28, 30)?

Počas toho, ako Ján podáva správu o Ježišovom ukrižovaní, odvoláva sa neustále na naplnenie predpovedí Starého zákona o tom, čo sa stane s Mesiášom a čo to bude znamenať pre svet. Izaiáš popisuje ukrižovanie nasledovne:

Izaiáš 53,3-6 (r. 700 pred Kristom)
 
3 Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. 4 Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. 5 On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. 6 Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.
8

Ako tieto slová odrážajú, čo Ježiš prežíva? Aký problém prichádza podľa textu Izaiáša Mesiáš vyriešiť? Ako sa Mu to má podariť?

9

Predtým než Ježiš zomrie, zvolá : „Je dokonané.” Podľa zvyku bol tento výraz napísaný cez príjem platby, keď bol splatený dlh a nikto už voči nikomu nemal podlžnosti. V čo Ježiš veril, že dosiahol svojou smrťou?

10

Nikodém, významný náboženský učiteľ, balzamuje Ježišovo telo veľkým množstvom vonných mastí. Takým veľkým, aké by prináležalo kráľovi. Čo je prekvapujúce na tom, že Nikodém chce udeliť Ježišovi takýto pohreb? 

Dobre, ale čo to znamená pre nás?

Spisovateľ Timothy Keller považuje kríž za jedinečný prvok kresťanstva, v ktorom nás Ježiš nahrádza samým sebou, platí za našu vinu namiesto nás. Píše: „Zakladatelia každého iného náboženstva prišli vo svojej podstate ako učitelia, nie ako spasitelia. Prišli, aby nám povedali: „Urob toto a nájdeš Boha.” Ale Ježiš prišiel v prvom rade ako Spasiteľ, nie ako učiteľ (aj keď ním bol tiež). 
Ježiš hovorí: „Ja som Boh a prišiel som urobiť, čo by si nemohol urobiť sám pre seba.” Posolstvom kresťanstva je, že nie sme zachránení vlastnými skutkami, ale Kristovým skutkom.” 

Po tom, čo si zistil o Ježišovej smrti, myslíš si, že má Tim Keller pravdu? Je podstatou kríža spasenie, v ktorom Boh platí za nás?

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované? Tak poďme na ďalšiu lekciu!