4 – Ježišove prekvapenia

Kurz: Ježiš pre skeptikov

Táto časť odkrýva bolestivú tému smrti.

Prečo si myslíte, že práve o tejto téme často nechceme hovoriť otvorene?

 
1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. 2 Bola to tá Mária, ktorá natrela Pána voňavou masťou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. 3 Sestry teda poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý.“ 4 Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ 5 Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. 6 Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol, ešte dva dni. 7 Potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judska!“ 8 Učeníci mu povedali: „Rabbi, teraz ťa chceli Židia kameňovať, a zasa ta ideš?“ 9 Ježiš odpovedal: „Či nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. 10 Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nieto svetla.“ 11 Toto povedal a ešte dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť.“ 12 Učeníci mu povedali: „Pane, ak zaspal, ozdravie.“ 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. 14 Vtedy im Ježiš otvorene povedal: „Lazár zomrel. 15 Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu!“ 16 Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: „Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním!“
1

Aký vzťah mal Ježiš k Lazárovi a k jeho rodine? (Pozri verše 3 a 5). Prečo si myslíte, že poslali po Ježiša?

2

Čo je také prekvapujúce na Ježišovej reakcii, keď sa dozvie, že Lazár je chorý? Prečítajte si verše 5 – 6. Čoho sa obávajú učeníci?

3

Kedy sa Ježiš rozhodne, že navštívi Lazára? Akým spôsobom si učeníci zle vysvetľujú to, čo vraví Ježiš vo veršoch 11 – 16?

4

Zdalo by sa, že je pre Ježiša už úplne zbytočné štyri dni kráčať, aby navštívil Lazára po tom všetkom. Aký dôvod Ježiš dáva vo veršoch 4 a 15, aby vysvetlil svoje zdržanie?

(V židovskej Biblii „sláva“ znamenala viditeľnú manifestáciu Boha, obvykle vo forme jasu a žiary. Ježiš vlastne hovorí, že to, čo sa stane v Lazárovom dome, ukáže učeníkom, že Ježiš má tú istú slávu a tú istú prirodzenosť ako sám Boh. Pre tento účel sa Ježiš úmyselne zdrží, keď ide do Betánie.)

 
17 Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe. 18 Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na pätnásť stadií. 19 Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. 20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. 21 Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. 22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá.“ 23 Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych!“ 24 Marta mu povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ 25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. 26 Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?“ 27 Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“
5

Opíšte situáciu, ktorej čelil Ježiš, keď prišiel do Lazárovho domu. Čo si myslíte, ako sa cítili Marta a Mária? Aké očakávania asi mali od Ježiša?

6

Čo hovorí Ježiš Marte? Ako reaguje na jej zármutok? Prečítajte si verše 23 – 25. Akým spôsobom Ježišova odpoveď potvrdzuje, čomu Marta verí, a akým spôsobom kladie Ježišova odpoveď pred jej vieru novú výzvu? Ako je podľa Ježiša možné, aby sme si boli istí životom po smrti?

 
28 A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala: „Učiteľ je tu a volá ťa.“ 29 Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. 31 Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. 32 Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel.“ 33 Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa pýtal: „Kde ste ho položili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ 35 Ježiš zaplakal. 36 Tu povedali Židia: „Hľa, ako ho mal rád!“ 37 Niektorí z nich však hovorili: „Či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel?“ 38 Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. 39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra zomrelého, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štvrtý deň mŕtvy!“ 40 Ježiš jej odpovedal: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ 41 Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. 42 Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal.“ 43 Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: „Rozviažte ho a nechajte ho odísť!“ 45 Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. 46 Niektorí z nich však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil.
7

Prečo napokon aj Mária vyjde von, aby stretla Ježiša? Čo vás najviac zaráža na Ježišovej reakcii na Máriin zármutok?

8

Podľa verša 33 sa Ježiš „zachvel v duchu“ a vo verši 38 sa píše, že sa „rozochvel“ – podľa originálneho jazyka bol však doslova „nahnevaný“ a „rozhorčený“. Jeho žiaľ je pochopiteľný, ale prečo si myslíte, že je nahnevaný?

9

Čo si myslí dav ľudí? Čo očakávajú, že sa stane podľa veršov 36 – 37? Čo očakáva Marta podľa verša 39?

10

Opíšte, čo robí Ježiš vo veršoch 43 – 44. Ako to súvisí s Jeho tvrdením o sebe samom vo veršoch 25 – 26?

11

Prečítajte si verše 41 – 42. Akú reakciu ľudí na to, čo videli, by si Ježiš prial? Ako na to v skutočnosti reagujú podľa veršov 45 – 48?

12

Ježiš povedal, že sa úmyselne zdržal, keď mal navštíviť Lazára a pomôcť mu. Jeho zámerom bolo ukázať ľuďom cez to, čo urobí, že On zdieľa s Bohom tú istú prirodzenosť. Ak je Ježiš Boh, potom aké aspekty Božej prirodzenosti sú tu odhalené?

Dobre, ale čo to znamená pre nás?

Zakladateľ spoločnosti Apple, Steve Jobs, sa takto vyjadril po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu: „Toto vám teraz viem povedať s trochu väčšou istotou než v čase, keď bola pre mňa smrť síce užitočnou, no čisto intelektuálnou ideou. Nikto nechce zomrieť. Dokonca aj ľudia, ktorí chcú ísť do neba, nechcú prejsť smrťou. Napriek tomu je smrť miestom určenia pre nás všetkých. Nikto od nej ešte neušiel.“
Aj keď sa často cítime nesmrteľní, smrť je miestom určenia pre nás všetkých. Dáva vám nejakú nádej Ježišov výrok o tom, že On je „vzkriesenie a život“? Prečo áno alebo prečo nie?

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované? Tak poďme na ďalšiu lekciu!