3 – Ježiš rozdeľuje

Kurz: Ježiš pre skeptikov

„Emocionálny pes vrtí racionálnym chvostom.” Sociálny psychológ Jonathan Haidt tvrdí, že sme menej racionálni, ako si myslíme, a poväčšine vidíme len to, čo chceme vidieť, a veríme len tomu, čo chceme, aby to bolo pravdivé.

Myslíte si, že to platí hlavne o nábožne založených ľuďoch, alebo je to platné o nás všetkých?

Názory na Ježiša sú veľmi rôznorodé. Prichádza od Boha alebo je to len poblúznený nešťastník, ktorý robí problémy? Farizeji, ktorí striktne dodržiavali židovské náboženské zákony, boli na Neho nahnevaní. Podľa nich Ježiš nedodržiaval sobotu – deň, v ktorý sa Židia mali vyhýbať každej práci, aby mohli uctievať Boha. Navzdory tomu, Ježiš v sobotu niekoho vyliečil, čo považovali za porušenie pravidiel týkajúcich sa soboty. Ich rozhorčenie nad Ježišom bolo také veľké, že v predchádzajúcej kapitole sa Ho pokúsili zavraždiť.

V tomto príbehu Ježiš popiera zaužívanú predstavu, že mužova slepota bola spôsobená jeho vlastným hriechom alebo hriechom jeho rodičov. Ježiš tohto muža vyliečil v sobotu a opäť vyvolal polemiku.

 
1 Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho opýtali: „Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia?“ 3 Ježiš odpovedal: „Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. 4 My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta.“ 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči 7 a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“
1

Popíšte, ako by mohol vyzerať život človeka slepého od narodenia z rôznych hľadísk – praktického, spoločenského, emocionálneho. Všimnite si narážky vo veršoch 1 a 8.

2

Čo by pre tohto muža znamenalo vidieť? Ako sa asi cítil, keď kráčal k rybníku? Ako sa mohol cítiť, keď sa vrátil na miesto, kde bol predtým nútený žobrať?

3

Akú spojitosť má tento zázrak s Ježišovým tvrdením, že je Svetlom sveta? Čo to naznačuje o živote, ktorý Ježiš ponúka?

 
8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni vraveli: „Je to on!“ Druhí hovorili: „Nie je, ale mu je podobný.“ On sám povedal: „Ja som to!“ 10 Opýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť.“ 12 Opýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ 13 Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. 14 Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. 15 Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ 16 Tu niektorí z farizejov povedali: „Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní však hovorili: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Opýtali sa teda znova toho slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!“ A on odpovedal: „Je prorok!“ 18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: „Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ 20 Jeho rodičia odpovedali: „Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe.“ 22 Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už dohodli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. 23 Preto rodičia uzdraveného povedali: „Má svoje roky, jeho sa opýtajte!“
4

Ako by ste odôvodnili reakciu mužových susedov? Prečo ho vo veršoch 8 – 13 zobrali k farizejom?

5

Na scénu vstupujú farizeji. Prečo sa nemôžu zhodnúť na tom, čo sa stalo, napriek jasnému svedectvu uzdraveného muža? Prečítajte si verše 13 – 17. Na akých predpokladoch postavili svoje závery?

6

Prečo sú teraz predvedení mužovi rodičia? Ako reagujú vo veršoch 18 – 23 a prečo práve takto?

 

24 Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny.“ 25 On však odpovedal: „Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám to povedal, a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je.“ 30 Ten človek povedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. 32 Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. 33 Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť.“ 34 Odpovedali mu: „Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať?“ A vyhnali ho von.

7

Ako by ste odôvodnili reakciu farizejov na mužovo svedectvo? Zaujímajú sa o „pravdu”?

8

Ako muž reaguje na obvinenia a urážky farizejov? Aké argumenty predkladá vo veršoch 30 – 33?

Ján 9,35-41
 

35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 Ten mu odpovedal: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva.“ 38 A on povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. 39 Tu Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli.“ 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: „Vari sme aj my slepí?“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“

9

Čo si myslíte – prečo Ježiš vyhľadal muža?

10

Počas niekoľkých hodín tento muž radikálne prehodnotil svoj názor na to, kto je Ježiš. Ako sa jeho názor mení vo veršoch 11, 17 a 38? K akému záveru dospel v otázke Ježišovej identity?

11

Na začiatku tohto stretnutia sa predpokladalo, že slepý muž bol hriešny. Stretnutie sa končí neuveriteľne nečakane, Ježiš poukazuje na to, akí farizeji sú. Čím sa previnili? Čo im bráni prijať záver, na ktorý ukazujú dôkazy?

Dobre, ale čo to znamená pre nás?

Ježiš v tejto pasáži o sebe prehlasuje odvážne veci. Tým, že sa vyhlasuje za „Svetlo sveta”, trvá na tom, že bez Neho sme všetci v tme. V židovskej Biblii bolo uctievanie vyhradené jedine Bohu, takže tým, že Ježiš prijal mužovo uctievanie, sa rovnal Bohu. 

Učenec z Oxfordu a zároveň spisovateľ C. S. Lewis o Ježišovi napísal: „Môžeš Ho umlčať ako blázna, môžeš Naňho napľuť a zabiť Ho ako zloducha; alebo Mu môžeš padnúť k nohám a uctievať Ho ako Pána a Boha. Ale nesiahajme po žiadnych povýšeneckých nezmysloch o tom, že bol úžasný človek a učiteľ. Túto možnosť pre nás nenechal otvorenú. Nemal to v úmysle.” 

Z akých dôvodov je podľa teba pre nás pohodlnejšie uvažovať o Ježišovi len ako o úžasnom učiteľovi, ale odmietnuť to, čo o sebe tvrdí v tomto príbehu?

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované? Tak poďme na ďalšiu lekciu!